Vanlige spørsmål (FAQ)

 1. Hva er et gruppesøksmål?
 2. Hva handler dette gruppesøksmålet om?
 3. Hvordan vet jeg om jeg er et medlem av gruppesøksmål?
 4. Hva er sertifisering?
 5. Hva er et forlik?
 6. Hvilket forlik er nådd i dette gruppesøksmålet?
 7. Hvorfor ble et forlik nådd?
 8. Hva skjer nå?
 9. Hva er et kravskjema?
 10. Hvorfor må jeg fremme et kravskjema?
 11. Hvor lang tid har jeg til å sende inn et kravskjema?
 12. Hvordan sender jeg inn et kravskjema?
 13. Hvordan vil forliksbeløpet distribueres?
 14. Når vil forliksbeløpet distribueres?
 15. Hvordan blir advokatene (gruppesøksmål-advokater betalt?
 16. Hva må jeg gjøre på dette tidspunktet?
 17. Hvem er advokatene (gruppesøksmål-advokatene) som jobber med gruppesøksmålet:
 1. Hva er et gruppesøksmål?

  Et gruppesøksmål er et søksmål fremmet av én eller flere personer på vegne av en større gruppe personer, selskaper eller enheter (kjent som «gruppen» eller «medlem av gruppesøksmål» hvis krav deler felles juridiske problemer.

  Gruppesøksmål gir en kostnadseffektiv måte for grupper av personer med felles juridiske interesser å fremme et søksmål. Det gjør det mulig for gruppen å dra fordel av en rettssak uten å måtte bruke sine egne penger på juridiske og andre utgifter og uten å måtte administrere alle trinnene og forpliktelsene relatert til deres egen rettssak. Gruppesøksmål krever «sertifisering» fra en kanadisk domstol for å kunne avgjøre de felles juridiske problemene på vegne av gruppen.

  Top

 2. Hva handler dette gruppesøksmålet om?

  I 2013 ble et gruppesøksmål startet i Ontario av gruppe-advokater («søksmålet») på vegne av alle personer og enheter, uansett hvor de måtte bo eller være bosatt, som anskaffet verdipapirer i Northland Resources S.A. mellom 1. april 2012 og 23. januar 2013 («perioden for gruppesøksmålet») og som holdt noen eller alle disse verdipapirene per den 23. januar 2013 («medlemmer av gruppesøksmål»).

  Søksmålet hevder at de tiltalte brøt Ontarios lov om verdipapirer, sivillov i Ontario og/eller gjeldende norsk lov ved å gjøre vesentlige feilrepresentasjoner og utelatelser til offentlige investorer og/eller å unnlate å gjøre betimelig offentliggjøring av vesentlige kostnadseskaleringer og overtidskjøringer relatert til Kaunisvaara-prosjektet. Erstatninger ble krevd på vegne av eiere av Northlands offentlige omsatte verdipapirer.

  Top

 3. Hvordan vet jeg om jeg er et medlem av gruppesøksmål?

  Med mindre du velger å ekskludere deg selv ved å «avmelde» deg fra søksmålet, er du automatisk et medlem av gruppesøksmål hvis du anskaffet verdipapirer i Northland Resources S.A. mellom 1. april 2012 og 23. januar 2013 og holdt noen eller alle disse verdipapirene per den 23. januar 2013.

  Tidsfristen for avmelding var 30. desember 2022.

  Top

 4. Hva er sertifisering?

  Domstolen har «sertifisert» søksmålet for forliksformål, noe som betyr at domstolen har sagt seg enig i at søksmålet er egnet for å fortsette som et gruppesøksmål for forliksformål.

  Sertifisering er ikke en dom angående sakens meritter.

  Top

 5. Hva er et forlik?

  Et forlik fremkommer når partene i rettsaken samtykker i å løse tvisten mellom dem på vilkår som etableres gjennom forhandlinger.

  Top

 6. Hvilket forlik er nådd i dette gruppesøksmålet?

  I denne saken er et forlik nådd med de tiltalte der 7 550 000,00 EURO vil bli betalt til fordel for medlemmene av gruppesøksmålet («forliket»). I henhold til vilkårene i de tiltaltes forsikringspoliser, vil forlikets midler betales i EURO.

  Til gjengjeld for forliksbetalingen vil de tiltale bli gitt en full og endelig frigivelse av krav gjort mot dem med hensyn til faktaene og problemene hevdet, eller som kunne ha blitt hevdet i søksmålet. Forliket er ikke en innrømmelse fra de tiltale om ansvar, feil eller overtredelse, men er et kompromiss angående de hevdede kravene. Forliket representerer en endelig løsning av alle problemer dette søksmålet inneholder.

  En kopi av forliksavtalen kan finnes her.

  Top

 7. Hvorfor ble et forlik nådd?

  Northland erklærte seg konkurs i 2014. Selskapet driftes ikke lenger og det har ingen aktive etter en konkurslikvidering. Forlikets inndrivelser er betalbare fra visse begrensede verdipapir-relaterte forsikringsdekninger som var på plass før konkursen. Forlikets inndrivelser inkluderer den fulle grensen av Northlands verdipapir-relaterte forsikringsdekning (5 millioner EURO) pluss det fullstendige beløpet av de tiltaltes styremedlemmer og tillitsvalgtes beregnede eksponering under ansvarsgrenser som finnes i Ontarios lov om verdipapirer og beløp for juridiske kostnader og kostnader for varsel og administrasjon.

  Alternativet til forlik er å bestride gruppesøksmålsrettssaken gjennom prosedyretrinn og en rettssak. Rettssak involverer usikkerhet, forsinkelse og risiko. I denne rettssaken er det risikoer for at saken kan mislykkes, inkludert faktisk kompleksitet, juridisk og jurisdiksjonell usikkerhet og prosedyrevurderinger som kunne påvirke omfanget og størrelsen på saken.

  Aller viktigst, selv om søksmålet lykkes fullstendig, er det en sannsynlighet for at de tiltalte ikke har aktiva eller responsive forsikringsdekninger som kunne betale noe mer enn det forliket git. Faktisk er det potensielle utfall der saken kunne lykkes på sine meritter og de tiltaltes forsikringsressurser gis avkall på, ikke responderer i det hele tatt, eller de er erodert til et verdinivå som er lavere enn forliksinndrivelsene.

  Top

 8. Hva skjer nå?

  Nå som domstolen har godkjent forliket og kravskjemaet, må kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål sende inn et utfylt kravskjema for å kunne motta kompensasjon fra forliket.

  For å sende inn et kravskjema på nett, klikk her. For å innhente en papirkopi av kravskjemaet, ta kontakt med den domstol-utnevnte kravadministratoren.

  Top

 9. Hva er et kravskjema?

  Et kravskjema er et dokument der kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål blir bedt om å oppgi informasjon angående kjøpet og salget av deres Northland-aksjer i løpet av perioden for gruppesøksmålet.

  Kun kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål som sender inn et kravskjema vil blir vurdert for å motta kompensasjon fra forliket.

  For instruksjoner om hvordan man sender inn et kravskjema, klikk her.

  For å sende inn et kravskjema på nett, klikk her. For å innhente en papirkopi av kravskjemaet, ta kontakt med den domstol-utnevnte kravadministratoren.

  Top

 10. Hvorfor må jeg fremme et kravskjema?

  Kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål må fremme et kravskjema for å oppgi informasjon om hvor mange kvalifiserte aksjer de kjøpte og/eller solgte i løpet av perioden for gruppesøksmål. Antallet kvalifiserte aksjer gjør det mulig for den domstol-utnevnte kravadministratoren å beregne hvilken del av forliksmidlene hvert medlem av gruppesøksmål har rett til.

  Hvis et medlem av gruppesøksmål ikke fremmer et kravskjema, vil de ikke motta noen forliksmidler.

  Top

 11. Hvor lang tid har jeg til å sende inn et kravskjema?

  Kravperioden vil kjøre i en periode på fire (4) måneder mellom 15. august 2023 og 15. desember 2023.


  Sene krav mottatt etter fristen for krav 15. desember 2023 vil kanskje ikke bli godkjent og vil være underlagt den domstol-utnevnte kravadministratorens skjønn og/eller underlagt domstolsgodkjenning.

  Top

 12. Hvordan sender jeg inn et kravskjema?

  Et kravskjema kan sendes inn på nett ved å bruke kravportalen.

  Alternativ kan et utfylt og signert kravskjema sendes inn via post, poststemplet på eller før 15. desember 2023, adressert til kravadministratoren:

  Northland Resources S.A. gruppesøksmål
  c/o RicePoint Administration Inc.
  P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3, Storbritannia

  Instruksjoner om hvordan man sender inne et kravskjema kan finnes her.

  For å innhente en papirkopi av kravskjemaet, ta kontakt med den domstol-utnevnte kravadministratoren.

  Tidsfrist for å sende inn et krav er 15. desember 2023.

  Top

 13. Hvordan vil forliksbeløpet distribueres?

  Forliksbeløpet vil distribueres i henhold til den domstolgodkjente planen for distribusjon.

  Planen for distribusjon ble utformet for å bruke en formel som vil betale en forhåndsberegnet andel av nettoavregningsfondet til hvert medlem av gruppesøksmål med et vellykket krav, basert på deres felles inputs. Forliksinputverdier inkluderer elementer så som antall aksjer kjøpt under perioden for gruppesøksmål, prisen betalt for disse aksjene og disposisjonsprisen innhentet etter perioden for gruppesøksmålet, hvis noen.

  En kopi av planen for distribusjon kan finnes i Dokumenter-fanen.

  Medlemmer av gruppesøksmål som sendte inn et kravskjema vil bli gitt råd av den domstol-utnevnte kravadministratoren om resultatene av deres kravinnsending, inkludert forliksbeløpet deres, hvis noe.

  Kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål oppmuntres til å sjekke sin e-postinnboks, inkludert søppelpostmappen, regelmessig for kommunikasjon fra kravadministratoren. Krav innsendt via post og uten en e-postadresse bør regelmessig sjekke posten sin for kommunikasjoner fra kravadministratoren.

  Top

 14. Når vil forliksbeløpet distribueres?

  Forliksmidler bil distribueres til kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål med et vellykket krav når kravperioden er avsluttet og alle krav er gjennomgått av den domstol-utnevnte kravadministratoren.

  Prosessen for å gjennomgå krav forventes å ta flere måneder, men vil til sist avhenge av volumet og arten av mottatte krav.

  Top

 15. Hvordan blir advokatene (gruppesøksmål-advokater betalt?

  Du trenger ikke betale advokatene som jobber på søksmålet fra din egen lomme.

  Gruppesøksmål-advokater ble ikke betalt for noe av deres arbeid siden 2013 da søksmålet ble startet. De godtok en bevaringsavtale med den representative saksøkeren hvor de deretter ville levere de juridiske tjenestene til støtte for søksmålet på grunnlag av et betinget gebyr. Det betyr at de godtok å levere alle nødvendige juridiske tjenester i denne kompliserte og langvarige rettssaken uten noen garanti for at de ville bli betalt for arbeidet sitt. De godtok også å betale og å bære vesentlige kostnader for saken fra egen lomme (disse kalles «utbetalinger» og de inkluderer kostnaden for spesialiserte ekspertvitner, utgifter for reise og undersøkelser, blant andre kostnader). Ved å bære disse kostnadene unngikk gruppesøksmål-advokatene behovet for involveringen og utgiften av et tredjeparts rettssaksfinansierende firma som ellers ville være nødvendig for å gi økonomisk støtte til saken.

  Gruppesøksmål-advokatene godtok at de ville bli betalt for sine tjenester og for utgiftene de pådro seg og bar kun hvis dette søksmålet var vellykket. De godtok også at deres gebyrer og utgifter ville bli betalt fra eventuelle midler inndrevet i rettssaken.

  Domstolen har godkjent gruppesøksmål-advokatenes forespørsel om å bli betalt for deres juridiske gebyrer, som er 30 % av forliksmidlene, pluss tilbakebetaling for pådratte utbetalinger og gjeldene skatter. De godtatte gebyrene, utbetalingene og gjeldende skatter for gruppesøksmål-advokatene vil utbetales fra forliksmidlene.

  En kopi av domstolsordren som godkjenner de juridiske gebyrene og utbetalingene for gruppesøksmål-advokatene kan finnes på
  Dokumenter-fanen

  Top

 16. Hva må jeg gjøre på dette tidspunktet?

  Kvalifiserte medlemmer av gruppesøksmål må fremme et kravskjema innen [sett inn tidsfrist for krav].

  For mer informasjon om hvordan sende inn et kravskjema, se Vanlige spørsmål 12.

  Hvis du allerede har sendt inn et kravskjema og støttende dokumenter, trenger du ikke gjøre noe ytterligere på dette tidspunktet.

  Varsle kravadministratoren hvis post- eller e-postadressen din endres.

  Hvis ytterligere informasjon eller dokumenter er påkrevd fra deg, vil kravadministratoren kontakte deg.

  Sjekk e-postinnboksen din, inkludert søppelpostmappen din og/eller posten din regelmessig for kommunikasjon fra kravadministratoren angående kravet ditt.

  Top

 17. Hvem er advokatene (gruppesøksmål-advokatene) som jobber med gruppesøksmålet:

  Foreman & Company
  Attn: Northland Resources S.A. gruppesøksmål
  4 Covent Market Place
  London, ON N6A 1E2, Storbritannia
  E-post: [email protected]
  Gratisnummer: 1-855-814-4575 utv. 107
  Faks: 1-226-884-5340

  Top

--